Assessment of threatened species – Bedömning av hotade arter

Amurleopard

Bedömning av hotade arter

Internationella naturvårdsunionen IUCN har gjort en hotklassificering för arter där arterna delas in i kategorier utgående från hur hotade de är. Klassificeringen sträcker sig från livskraftiga till utdöda arter. Hotkategorin bestäms som en sammanvägning av olika kriterier. Exempel på kriterier är storleken på beståndet, antalet individer i fruktsam ålder, beståndets utvecklingstendens, tillståndet för livsmiljön, utbredningsområdets omfattning och fragmentering samt gällande skyddsåtgärder.

IUCN uppdaterar regelbundet den så kallade röda listan, Red List, så hotkategorin för en art kan ändras antingen till det bättre eller sämre allt efter läget. Alla arter har inte fått någon hotkategori. För en del arter känner man inte till situationen tillräckligt bra för att tillförlitligt kunna bestämma en kategori.

Finska rödlistan är samordnats av Finlands miljöcentral. Vid utvärderingen tillämpas IUCN:s klassificering och kriterier.

LC
Livskraftig

Till kategorin Livskraftig (Least Concern) förs arter vilka inte står inför större hot inom en nära framtidi.

NT
Nära hotad

En art är Nära hotad (Near Threatened) om den inte uppfyller något av kriterierna för hotad, men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid.

VU
Sårbar

En art är Sårbar (Vulnerable) när den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig akut hotad eller starkt hotad, men löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv.

EN
Starkt hotad

En art är Starkt hotad (Endangered) när den löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid, medan det ändå finns något kriterium för akut hotad som inte är uppfyllt.

CR
Akut hotad

En art är Akut hotad (Critically Endangered) när den löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket nära framtid.

EW
Utdöd i vilt tillstånd

En art är Utöd i vilt tillstånd (Extinct in the Wild) om de enda kända exemplaren som finns kvar finns i djurparken, i odlingar, eller i införda populationer utanför artens naturliga utbredningsområde.

EX
Utdöd

En art är Utdöd Utdöd (Extinct) när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen dött. En art kan också vara Nationellt utdöd (RE, Regionally Extinct).

De arter som kategoriseras som Sårbar (VU), Starkt hotad (EN) eller Akut hotad (CR) benämns hotade.

En art förs till kategorin Kunskapsbrist (DD, Data Deficient) när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller indirekt bedömning av dess risk att dö ut.