Avoinna tänään 10-20

Conservation work – Bevarande

 

Hurdant skyddsarbete bedriver Högholmen?

Amur tiger

Uppfödning i djurpark

Högholmen föder upp utrotningshotade djurarter och skyddar arternas fortbestånd i samarbete med andra djurparker. Största delen av Högholmens djur är födda antingen på Högholmen eller i någon annan djurpark. I likhet med andra ansvarsfulla djurparker säljer eller köper inte Högholmen djur – med undantag av enskilda och motiverade fall. Därmed stöder inte djurparkerna olaglig djurhandel, som utgör en av de viktigaste orsakerna till att arter är utrotningshotade. En del av djuren på Högholmen är före detta offer för olaglig handel för vilka Högholmen kan erbjuda lämpliga levnadsförhållanden.

Varje arts fortplantning övervägs på förhand. En del av djuren som föds på Högholmen bor kvar här, en del flyttar till andra ansedda djurparker. Flyttning av djurarter som hör till skyddsprogram görs på rekommendation av artkoordinatorer. Med hjälp av flyttningarna undviks förökning med nära släktingar, det vill säga inavel. På så sätt bevaras en genetisk variation hos arterna.

Djuren i parken Bedömning av hotade arter

European forest reindeer

Återföring av djur till naturen

Upprätthållandet av en frisk djurparkspopulation och planenlig fortplantning bland utrotningshotade arter gör det möjligt att delta i projekt för återföring av djur till naturen. Djur som fötts i djurparken släpps fria i naturen i områden där arten har försvunnit helt eller där populationen behöver stärkas. Från Högholmen har återinförts till naturen bland annat skogsren, Przewalskis häst, visent, lodjur, Europeisk vildkatt, fjälluggla och gamörn.

Återinföringen till naturen sker enligt anvisningar av internationella naturvårdsunionen IUCN. Det krävs noggranna utredningar och anpassning av individerna innan de släpps fria i naturen. Projekten är dyra och tar tid. Därför samarbetar Högholmen ofta kring återinföring till naturen med andra djurparker och skyddsorganisationer.

Barbary macaque

Stöd för skydd i naturen

Utöver skyddsarbetet i djurparken deltar Högholmen också i skydd på olika håll i världen. Högholmens anställda har rest till exempel till Marocko för att på fältet bistå team som arbetar med skydd av berberapan.

Högholmen har donerat hundratusentals euro till skyddsverksamhet i naturområden. Medlen har använts till exempel för att anställa skyddspatruller som motarbetar tjuvskyttar, att grunda skyddsområden och att möjliggöra uppföljning av utrotningshotade arter med GPS-band. Också du kan stöda skyddet genom att donera till Högholmens skyddsprojekt!

Delta i skyddet genom att donera!

Snow leopard

Forskningsarbete

På Högholmen bedrivs forskning med syftet att främja ett framgångsrikt skyddsarbete och öka djurens välfärd. I naturen kan det vara mycket svårt att undersöka olika arter till exempel på grund av svårframkomliga omgivningar eller för att en art är så fåtalig. I djurparker kan man däremot enkelt undersöka till exempel djurens beteende och fortplantning. Det pågår ständigt olika forskningar och uppföljningar på Högholmen.

Syftet med att undersöka djurvälfärden är att utifrån kunskapen man får utveckla djurhållningen och djurparksförhållandena, till exempel genom att utveckla ny slags miljöberikning för djurparksdjuren. Uppföljningstekniker används förutom i parken också under djurtransporter.

Läs mer om berikning!

Hedgehog

Vilddjurssjukhuset

Vilddjurssjukhuset på Högholmen är Finlands största vårdinrättning för vilda djur som är skadade eller föräldralösa. Vilda djur i behov av hjälp kan tas till Vilddjurssjukhuset för att få yrkeskunnig vård. Högholmens biljettförsäljning tar emot patienter under djurparkens öppettider. Du kan också kontakta oss för en bedömning av ett djurs hjälpbehov.

Målet med vården på Vilddjurssjukhuset är att djuren ska återinföras till naturen i gott skick. Ibland sker rehabiliteringen mot förmodan inte enligt förväntningarna, och med myndigheternas specialtillstånd har ett fåtal djur som ursprungligen kommit för att vårdas på Vilddjurssjukhuset fått bo kvar på Högholmen.

Vilddjurssjukhusets kontaktuppgifter

Högholmens Vilddjurssjukhus tar emot vilda djur som är i behov av hjälp – när de är friska sätts de tillbaka i naturen. Vid brådskande ärenden når du djurskötaren på numret: +358 40 334 2954. Om du inte får något svar, försök igen om en stund. Observera dock att Högholmens personal inte kan hämta ett skadat djur. Om det inte är brådskande ärenden eller om du vill skicka någon bild av situationen kan du kontakta djurskötaren via epost villielainsairaala@korkeasaari.fi

Alla djur behöver inte mänsklig hjälp, till exempel harar och fältharar lämnar sina ungar ensamma ett helt dygn och ger dem di endast ett kort ögonblick i skymningen. I vissa situationer ska man kontakta myndigheterna. Ring nödnumret 112 bara om den allmänna säkerheten är i fara eller om myndigheternas specialutrustning behövs för uppdraget, till exempel du ser en älg i Helsingfors centrum eller på en livligt trafikerad väg. Läsä mer: när behöver djuren hjälp och vad ska man göra?


Guided tour

Miljöfostran

Högholmen besöks årligen av ungefär en halv miljon djurvänner. Vi uppmuntrar våra besökare att verka för naturens bästa och vi berättar i djurparken om vikten av en mångfaldig natur. Varje besök på Högholmen stöder vårt arbete för att skydda naturens mångfald!

Högholmen erbjuder utmärkta förhållanden för skolgruppsbesök året runt, och förhandsanmälda elevgrupper besöker djurparken till nedsatt pris. Du kan också ordna en upplevelserik dag för din arbetsgemenskap på Högholmen!

Gruppbesök

Solar panels

Målet ett klimatneutralt Högholmen

Högholmens första prioritet är att skydda och bevara utrotningshotade arter samt biodiversitet. Just nu försvagas och hotas arternas möjlighet att leva samt hur hela ekosystem fungerar på grund av klimatförändringen och den ohållbara användningen av resurser. Utöver arbetet med att skydda arter vill Högholmen delta i att stävja klimatförändringen: Högholmens mål är att vara klimatneutralt före 2030. Höghomen har tilldelades utmärkelsen Sustainable Travel Finland som ett bevis på värdefulla och långsiktiga arbete för hållbar turism.

Uppvärmningen på Högholmen sker med cirkulär värme som är återvunnen av spillvärme. När det gäller belysningen har vi övergått till energieffektiva LED-lampor. Vi kompenserar koldioxidutsläppen från arbetsresor och djurtransporter som görs med flyg. För våra anskaffningar utvecklar vi kriterier som beaktar livscykeln, den cirkulära ekonomin och klimataspekten allt bättre.

Uusia kuvia

Uusia videoita