Avoinna tänään : EI

Conservation Work – Bevarande

Bevarande

När du besöker Högholmen, du deltar i beskyddande av naturens mångfald och utrotningshotade arter!
EAZA
Vårt uppdrag är att arbeta för beskyddet av naturens mångfald. Djurparker är ofta den sista chansen att rädda djur som är utrotningshotade i sin naturliga miljö. Bevarandearbetet utförs både i och utanför djurparken. Vi föder upp hotade arter och deltar i program som syftar till att återinföra djuren i deras naturliga livsmiljöer. Högholmen har bidragit med över 500 000 € för bevarandeprojekt! Högholmen är känt för sitt arbete med att hjälpa utrotningshotade stora kattdjur. Här har till exempel snöleoparder fått fler ungar än i någon annan djurpark. Vi är också en av de mest aktiva beskyddarna av amurtigern och den starkt hotade amurleoparden.

Högholmens djurgård är medlemmar i Europeiska djurparksföreningens (EAZA), Världens Djurparksföreninge (WAZA), Internationella naturvårdsunionen (IUCN), International Zoo Educators Association (IZE), samt båda Finska och Svenska (SDF) djurparksföreningen.

amur-hanke

AMUR PROJEKTET

Insamlade donationer: över 470 000 €
Situationen för de stora kattrovdjuren som härstammar från östra delarna av Ryssland är väldigt skör. Amurleoparden hotas av att dö ut helt i och med att det endast finns ca 100 individer kvar i naturen idag. På 1940-talet fanns det endast ca 40 individer av amurtigern kvar i naturen. Genom skyddsprogram har man lyckats skydda amurtigern men fortfarande hotas populationen på 400 – 500 individer speciellt av tjuvjakt. Var med och donera! De insamlade donationerna skickas i sin helhet till WildCats Conservation Alliance.
lahjoita villieläinsairaalalle

Vilddjurssjukhuset

Insamlade donationer: över 50 000 €
Högholmen har en lång historia av att skydda/hjälpa också vilda djur. Vilddjurssjukhuset är en plats dit man kan hämta skadade vilddjur eller djurungar vars föräldrar inte finns längre. Djuren får professionell hjälp hos oss. Årligen hämtas det mellan 800 och 1000 djur till vildsjukhuset. Man har lyckats föra tillbaka till och med 40% av de djur som kommit till vildsjukhuset till naturen. Var med och skydda Finska vilddjur!

Högholmens Vilddjurssjukhus tar emot vilda djur som är i behov av hjälp – när de är friska sätts de tillbaka i naturen.

Kontaktuppgifter till vildsjukhuset

Vid brådskande ärenden når du djurskötaren på numret: +358 40 334 2954. Om du inte får något svar, försök igen om en stund. Observera dock att Högholmens personal inte kan hämta ett skadat djur. Om det inte är brådskande ärenden eller om du vill skicka någon bild av situationen kan du kontakta djurskötaren via whatsapp på numret: +358 40 334 2954 eller via epost villielainsairaala@korkeasaari.fi

Alla djur behöver inte mänsklig hjälp, till exempel harar och fältharar lämnar sina ungar ensamma ett helt dygn och ger dem di endast ett kort ögonblick i skymningen. I vissa situationer ska man kontakta myndigheterna. Ring nödnumret 112 bara om den allmänna säkerheten är i fara eller om myndigheternas specialutrustning behövs för uppdraget, till exempel du ser en älg i Helsingfors centrum eller på en livligt trafikerad väg. Läsä mer: när behöver djuren hjälp och vad ska man göra?


lahjoita lumileopardeille

SNÖLEOPARDERNA

Insamlade donationer: över 47 000 €
Snöleoparderna lever i Himalaya bergsområden och deras levnadsområde sträcker sig över 12 olika landsgränser. Enligt beräkningarna finns det ung 4000 – 6600 snöleoparder kvar i naturen och arten är klassad som hotad. År 2012 gick Högholmen med i en organisation som heter Snow Leopard Trust. Organisationen jobbar för att hjälpa snöleoparderna i naturen och via insamlingar donerar vi pengar till organisationen. På Högholmen har det sedan 1960-talet fötts över 130 snöleopard ungar vilket är mer än vad det fötts i någon annan djurpark. Var med och donera! De insamlade donationerna skickas i sin helhet till Snow Leopard Trust.
lahjoita sammakkoeläimille

GRODDJUREN

Insamlade donationer: över 18 000 €
Världens groddjur hotas att dö ut. Många arter, släkten och till och med hela familjer av groddjur dör nu ut i rekord takt från naturen. Dessa djur har klarat sig i över 360 miljoner år men åtminstone en tredjedel eller i värsta fall hälften av jordens 6000 groddjur kommer att försvinna i nära framtid. Var med och donera!

lahjoita berberiapinoille

BERBERAPOR

Insamlade donationer: över 20 000 €
Berberaporna lever för det mesta i Marockos och nord Algeriets bergsskogar. På Gibraltar bor en liten population av berberapor som utgör den ända europeiska aparten. Arten klassas idag som extremt utrotningshotad och i naturen finns det ung 7000 – 10 000 individer kvar. De överlopps pengar Högholmen samlar doneras för att skola människor som bor i områden där aporna lever och för att köpa fältutrustning till forskning av aporna. Var med och donera! De insamlade donationerna skickas i sin helhet till BMAC.

lahjoita manuleille

MANUL

Insamlade donationer: över 6 300 €
Manulen är en kattart som har tjock päls och lever på Asiens stäpper. Artens naturliga population håller på att minska hela tiden och den klassas som sårbar. Högholmen har stött Manulernas skyddsprogram sedan 2014. I projektet använder man t.ex. kamera fällor för att forska djuret. Den andra viktiga saken projektet jobbar med är att skola lokalbefolkningen för att hjälpa med skyddsarbetet. Var med och donera! De insamlade donationerna skickas i sin helhet till RZSS.
lahjoita pikkupandoille

MINDRE PANDA

Insamlade donationer: över 8 700 €
De mindre pandorna lever i Himalaya bergen på ung 2200 – 4000 meters höjd. Idag finns det under 10 000 mindre pandor kvar i naturen och antalet sjunker hela tiden. Under de senaste 18 åren har små pandornas antal minskat med 50%. Idag klassas arten som extremt utrotningshotad. Via donationerna bildar man nya skyddsområden, driver forskning, skolar lokalbefolkningen och anställer skogsvakter. Var med och donera! De insamlade donationerna skickas i sin helhet till Red Panda Network.

lahjoita partakorppikotkille

LAMMGAM

Insamlade donationer: över 5 400 €
Gamar är bergsekosystemens nyckelarter. De äter upp kadaver som annars skulle vara en hälsorisk för andra djur och tillika bidrar de till att näringsämnen cirkulerar i ekosystemet. Via skyddsåtgärderna av gamar satsar man mest på att: föra tillbaka djuren till naturen, ha en stark djurparks population av gamar, forskning i naturen samt att förhindra förgiftningar. En lammgam har åkt till Frankrike från Högholmen där den släppts ut i naturen i ett naturskyddsområde år 2013. Var med och donera! De insamlade donationerna skickas i sin helhet till VCF.

SAIMENVIKARE

Insamlade donationer: över 6 000 €
Saimenvikaren är en av de mest utrotningshotade vikarna i världen. På 1900-talet betalade man ännu ut pengar åt fiskare som dödade saimenvikare ända fram till 1948. Vikaren blev fridlyst år 1955 men ändå sjönk populationen ända fram till 1980-talet då det endast fanns under 200 individer kvar. Var med och donera!
lahjoita metsäpeuroille

TILLBACKA TILL NATUREN

Från Högholmen har det under det senaste årtiondet skickats flera arter tillbaka till deras naturliga levnadsområden! Härifrån har det skickats t.ex. Przewalskis hästar till Mongoliet, berguv till Sverige, lammgam till Alperna i Frankrike, visenter till ryska naturskyddsområden samt skogsrenar till finska skogar därifrån de ursprungligen försvann. Vi skickar tillbaka djuren till naturen enligt IUCNs riktlinjer och de kräver god planering samt att individerna i fråga har en anpassningstid före de släpps ut i naturen. Detta är dyrt och tidskrävande men varje år jobbar Högholmen tillsammans med andra djurparker.

climate

ANSVAR FÖR NATUREN

Kolneutral Högholmen 2030
Högholmens första prioritet är att skydda och bevara utrotningshotade arter samt biodiversitet. Just nu försvagas och hotas arternas möjlighet att leva samt hur hela ekosystem fungerar på grund av klimatförändringen och den ohållbara användningen av resurser. Tillika som vi här på Högholmen vill skydda utrotningshotade arter, vill vi också bekämpa klimatförändringen.

Djurparkens mål är att vara kolneutralt före år 2030. För att nå detta mål kommer djurparken att byta till energisparande LED-belysning och så kallade twilight switches. På detta sätt skall vi minska på utsläpp och vi kollar noga upp hur alla produkter vi beställer och använder har tillrätts. År 2019 bytte Högholmen till kolneutral fjärrvärme. 

Donera!


MobilePaylla

MobilePay

Du kan donera den summa du vill via MobilePay till Högholmens nummer 20066. Skriv i meddelande fältet referensordet.Bank transfer

Banköverförning

IBAN: FI35 8214 5710 0259 86 / Högholmens djurgård. Skriv i meddelande fältet referensordet.


Referensorden
AMUR-projektet: AMUR
Vilddjursjukhus: VILLIELÄINSAIRAALA
Snöleoparderna: LUMILEOPARDI
Berberapor: BERBERIAPINA


Manul: MANULI
Mindre panda: PIKKUPANDA
Groddjuren: SAMMAKKO
Makis: MADAGASKAR

Lammgam: PARTAKORPPIKOTKA
Kameler: KAMELI
Saimenvikare: NORPPA

Du kan också donera pengar för skyddsåtgärder på ön via insamlings punkter!

Lov för insamling av pengar

Högholmens djurgård stiftelse sr nummer för lov för insamling av donationer är RA/2020/1648 och polisstyrelsen har godkänt detta. Lovet är i kraft från 23.12.2020 tillsvidare, för hela Finland förutom Åland. Alla de pengar som samlas in doneras till det skyddsprogram som är i fråga.

Uusia kuvia

Uusia videoita